Algemene voorwaarden

Kleve Mediation

Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (of personen) of de rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht verstrekt. 

Opdrachtnemer: Kleve Mediation of een bij haar aangesloten zelfstandig gevestigd mediator en/of intervisiebegeleider. 
– Onder opdracht wordt verstaan de (eventueel mondelinge) overeenkomst van opdracht waarbij de cliënt als opdrachtgever aan Kleve Mediation als opdrachtnemer de opdracht tot dienstverlening geeft;

-Onder dienstverlening worden de volgende producten verstaan:

  • Mediation; methodische bemiddeling tussen partijen teneinde een gezamenlijk gedragen akkoord tussen hen te bereiken. 
  • Dossier deblokkeren; een op mediation gebaseerde methode van Kleve Mediation waarbij een langdurige en ongelijke kwestie tussen partijen opgelost wordt. 
  • Intervisie; een deskundigheid-bevorderende methode voor zelfstandig beroepsbeoefenaars.  
  • Training; het maken en verzorgen van een programma waarin kennis wordt overgedragen en vaardigheden worden aangeleerd. 
  • Coaching; Op ontwikkeling gerichte persoonlijke begeleiding.
  • In onderling overleg kunnen ook andere diensten worden geleverd. De inhoud van de dienstverlening wordt dan in onderling overleg afgesproken met de cliënt.

2. Deze voorwaarden maken integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van elke aanbieding, offerte en overeenkomst van dienstverlening die van toepassing is op de dienstverlening van Kleve Mediation (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54807212, van Jacobien Kleve) en zijn van toepassing op de relatie tussen Kleve Mediation en de cliënt en/of opdrachtgever en/of afnemer van diensten van Kleve Mediation en/of alle in naam en/of opdracht van de cliënt handelende derden. 

3. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken door middel van een schriftelijke, door beiden getekende, vastlegging van de afwijkingen.

4. Op de verhouding tussen de cliënt en Kleve Mediation is het Nederlands recht van toepassing.

5. In het navolgende wordt onder cliënt ook opdrachtgever, afnemer van diensten en/of alle in naam en/of opdracht van de cliënt handelende derden bedoeld.
Deze voorwaarden wijzen alle andere (algemene) voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

6. In deze algemene voorwaarden wordt onder Kleve Mediation verstaan de eigenaar Jacobien Kleve en het netwerk van de mediators die onder de naam van Kleve Mediation handelen. De cliënt is degene voor wie Kleve Mediation diensten verricht, zoals in artikel 2 omschreven. 

7. Kleve Mediation bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst van dienstverlening tussen de cliënt en een bij Kleve Mediation aangesloten mediator. De mediation-, coachings-, bemiddelings- of begeleidingsovereenkomst komt tot stand tussen de cliënt en de bij Kleve Mediation aangesloten mediator. Kleve Mediation heeft geen bemoeienis met de inhoudelijke kant van een traject.  

Kleve Mediation kan dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het resultaat van de dienstverlening door de betreffende mediator. 

8. Alle bij Kleve Mediation aangesloten mediators zijn ervaren Registermediators. 

9. Behoudens andersluidende afspraak is de cliënt voor de dienstverlening een honorarium verschuldigd dat betaald moet worden aan Kleve Mediation. Dit honorarium is vooraf overeengekomen of in de mediation overeenkomst opgenomen, dan wel bij gebreke van een afspraak daarover, zal het honorarium door Kleve Mediation worden vastgesteld aan de hand van de door haar gehanteerde tarieven zoals die waren bij het tot stand komen van de overeenkomst.  De cliënt dient declaraties binnen een maand na de factuurdatum aan Kleve Mediation te voldoen.  Kleve Mediation zal ervoor zorgdragen dat de betreffende mediator wordt betaald. 

10. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot tijdige betaling van de factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente wordt berekend over de looptijd van begin van verzuim tot voldoening van het verschuldigde bedrag. 

11. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in- en buiten rechte komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

10. Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Wanneer afspraken 24 uur of korter van tevoren worden geannuleerd, is Kleve Mediation gerechtigd de kosten van de gereserveerde tijd
plus eventuele voorbereidingshandelingen of reistijd in rekening te brengen.

12. Iedere bij Kleve Mediation aangesloten mediator heeft een eigen
beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarin zijn of haar beroepsaansprakelijkheid is verzekerd. Iedere aansprakelijkheid van Kleve Mediation voortvloeiend uit of verband houdend met de relatie tussen
Kleve Mediation en de cliënt is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Kleve Mediation zal worden uitgekeerd. 

Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Kleve Mediation jegens de cliënt beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.  Iedere aansprakelijkheid van Kleve Mediation voor indirecte schade en/of gevolgschade is uitgesloten.

14. De cliënt vrijwaart Kleve Mediation en de bij Kleve Mediation aangesloten mediators voor eventuele aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met, of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt verricht. 


15. In het geval Kleve Mediation of een van de aangesloten mediators wordt aangesproken door derden, dan is de cliënt gehouden Kleve Mediation en de betreffende mediator zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem verwacht mag worden.

16. In het geval Kleve Mediation door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel/ gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

17. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen een week na ontdekking, maar uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld bij Kleve Mediation. Kleve Mediation zal de klacht onderzoeken en in contact treden met de betrokkenen.  Kleve Mediation streeft ernaar de zaak af te handelen binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht. 

18. Een klacht schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op, behoudens voor zover Kleve Mediation aan Cliënt vooraf en schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij de klacht gegrond acht.
In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Kleve Mediation de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van de door Cliënt reeds betaalde vergoeding naar evenredigheid.


19. Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht en zijn partijen gebonden zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

20. Kleve Mediation is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door Kleve Mediation verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Kleve Mediation gewenst, heeft verstrekt.
a. Cliënt is gehouden Kleve Mediation onverwijld volledig te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
b. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Kleve Mediation verstrekte gegevens en informatie.
c. Indien de door cliënt verschafte informatie niet tijdig verstrekt, niet deugdelijk of niet volledig is, is Kleve Mediation gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

21. Kleve Mediation bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de dienstverlening wordt uitgevoerd. Cliënt sluit een rechtstreekse mediationovereenkomst met de mediator of andere beroepsbeoefenaar in haar dienst. Cliënt betaalt de verschuldigde vergoeding aan de opdrachtnemer.

22. Kleve Mediation zal de dienstverlening naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. 

Kleve Mediation streeft ernaar om de cliënt binnen vierentwintig (24) uur in contact te brengen met een geschikte mediator.

23. Termijnen waarbinnen de dienstverlening dient te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen. Kleve Mediation is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij Cliënt partij is, zoals termijnen van ontbindende voorwaarden in een koop-/aanneemovereenkomst.